Monday, January 20, 2014

Cool kimono style

Jordy and Jente.
They enjoy wearing kimono.
Their kimono style is so cool!
Happy kimono!
 
I found them in this wonderful blog,"Reflections".